Privacy

Privacyverklaring Go2People

In deze privacyverklaring legt de heer W. Feijen, h.o.d.n. Go2People, kantoorhoudend te (1019 RE) Sumatrakade 1099 te
Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 34295374 (hierna “Go2People”), uit welke persoonsgegevens
Go2People verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat zijn cookiebeleid is.

Algemeen

Go2People respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website https://go2people-websites.nl, zijn (potentiële) klanten en
(potentiële) relaties. Go2People gaat dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht,
verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Go2People te maken hebben. Met derden die de diensten
ondersteunen zijn duidelijke afspraken gemaakt die jouw persoonsgegevens beschermen. De gegevens worden in ieder geval
niet verwerkt door partijen buiten de Europese Economische Ruimte. Mocht dat in de toekomst wijzigen, dan zal je hierover
geïnformeerd worden.

Go2People houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Go2People of wanneer je anderszins contact hebt met Go2People (bijvoorbeeld via e
mail of via het contactformulier op de website van Go2People), legt Go2People de door jou opgegeven gegevens vast.
Go2People bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven en die Go2People via Google
Analytics verzamelt. Meer over die laatste lees je later in deze verklaring.

Je kunt te allen tijde de website van Go2People anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met
Go2People te delen.

Doelen

Go2People gebruikt jouw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van
activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Jouw gegevens worden uitsluitend
gebruikt voor de doelen waarvoor je de gegevens hebt verstrekt dan wel daarmee verenigbare doelen. Jouw gegevens worden in
principe niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst met Go2People of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Go2People naar de aard van het contact
noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere
wetgeving.

Nieuwsbrief

Go2People informeert geïnteresseerden over zijn dienstverlening door middel van een nieuwsbrief (MailChimp). Iedere
nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
De privacyverklaring van MailChimp kun je hier raadplegen.

Beveiliging

Go2People draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige
verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

– de website van Go2People is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt
verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
– toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
– alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens; en,
– met de webhosting provider is een verwerkersovereenkomst gesloten die de beveiliging van jouw persoonsgegevens eveneens
waarborgt.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

Go2People maakt beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw
computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Go2People te
monitoren en geven Go2People inzicht in mogelijke leads. Deze cookies worden niet gebruikt om je te identificeren.

Go2People maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als
doel data te verzamelen om jou uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data
via Google Analytics krijgt Go2People inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op zijn website. De
verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Go2People heeft hier geen invloed op. Go2People heeft Google niet toegestaan de verkregen
analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics kun je hier 
raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de door Go2People geplaatste cookies. Je kunt desgewenst de instellingen van jouw browser
wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop je
deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als
nodig te herhalen.

Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten indien jouw persoonsgegevens door Go2People worden verwerkt. Zo kan je verzoeken jouw
persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heb je het recht aan te geven dat de verwerking van jouw
gegevens dient te worden beperkt en/of kan je bezwaar maken tegen verwerking (bijvoorbeeld tegen direct marketing). Je kunt in
deze gevallen of indien je vragen hebt over het privacybeleid te allen tijde contact met Go2People opnemen door het sturen van
een e-mail naar: info [@] go2people.nl.  Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Indien je een klacht hebt over het privacybeleid van Go2People lossen we dit graag gezamenlijk op. Het staat je echter vrij een
klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Go2People behoudt zich dan ook
het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie september 2017